Privatbolig, Homestrand

Gulv: Weitzer Parkett, WP Charisma, ProFine (uten overflatebehandling)
Interiørarkitekt: Nyfelt og Strand nyfeltogstrand.no